Nästa: Freuds vitstekniker

VAD ÄR EN VITS - EN WEBESSÄ

(Skriven 1995)

Av Håkan Kjellerstrand


Innehåll


Förord: Vad är roligt?

Varför skrattar vi, och varför skrattar vi åt det som är roligt? Dessa frågor har så många personer mycket mer lärda än mig försökt att svara på; därför ger jag mig inte in på dessa frågor heller. (Se dock kommentaren Varför skrattar vi åt det roliga.)

Däremot kommer jag att beskriva några av teknikerna för det som är roligt, så att huvudfrågan blir "vad är roligt?". Det kommer att centreras kring ordvitsar och dess tekniker. Jag kommer att beskriva vitsarna enligt teorierna av Freud och vissa av tankegångarna är påverkade av Raskins.

Frågeställningen är sålunda om det finns några mer eller mindre objektiva kriterier för en bra vits? Tyvärr måste man nog gå omvägen via frågan om vad som utgör en dålig vits (vilkas "dålighet" man verkar vara mer överens om än vad som är en bra!).

Uppläggning i denna essä

Först beskrivs Freuds 13 olika vitskategorier, eller "tekniker" som jag hellre vill kalla dem. En sådan uppdelning gör det möjligt att analysera vissa typer av vitsar, och s.a.s. blottlägga mekanismen kring en vits. Efter detta kommer något att sägas lite om begreppet "kontext" (sammanhang), vilket är centralt för denna vitsanalys. Till sist kommer en skissartad beskrivning hur vitsar möjligtvis kan analyseras. Tyvärr kan en utförlig teori varken beskrivas eller försvaras fullständigt på dessa få sidor.

Det är ingen slump att vissa av de använda termerna som används kommer från den språkfilosofiska floran. Se Bakgrund.

Not till dig som bara läser denna essä för vitsarnas skull

De övriga sidorna i denna essä


Sammanfattning

Denna essä om vitsen kan sammanfattas på följande sätt. Det finns två huvudsakliga kriterier på en bra vits:

Till stöd för dessa två kriterier har presenterades Freuds olika tekniker samt några exempel och förklaringar på hur en vitsanalys kan göras. Troligtvis kommer man aldrig att finna några nödvändiga och tillräckliga kriterier på vad som utgör en bra vits, utan är dömd till att göra den "negativa" undersökningen med analyser av de dåliga vitsarna.


Du är välkommen att kommentera denna webessä; skriv i så fall till mig på Internetadressen hakank@bonetmail.com. Du kan även besöka min hemsida.